Sản phẩm » Thủy sản
BENZE - 80

Sát trùng nguồn nước - Hạn chế tảo

GRANUBAC

Vi sinh viên trực tiếp làm sạch đáy ao

PROBIOTEX ONE

Men tăng cường tiêu hóa - Bảo vệ đường ruột, ngừa bệnh phân trắng

ENZYMAX

Men tiêu hóa - phòng bệnh đường ruột

MC Ipexin -100

Vi sinh giang bột sử lý nước và đáy ao

ZEOLITE

Hấp thụ khí độc trực tiếp đáy ao

MKC

Đặc trị : Bi đóng rong, đóng nhớt, đứt râu, cụt đuôi, sưng đuôi, đốm đen, vàng...